Lojistik Terimler
Lojistik Terimleri 

Akreditif 


Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından söz konusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine dair belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen şartlara uygun olarak ibrazı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka garantisidir. 

Aktarma yapmak 

Depoya gelen araçtan boşaltılan malların herhangi bir tasnif vb. işlemlere tabi tutulmadan depodan gidecek araca yüklenmesi işlemidir. 

Ambalaj/Koli listesi 
Her ambalajın / kolinin içinde hangi tür mal olduğunu gösteren listedir. 

Ambar 
İhtiyaca bağlı olarak belirli bir süre için ürünlerin konulduğu kapalı veya açık güvenlikli alandır. 

Antrepo 


Gümrük Müsteşarlığınca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depo. 

Arbitraj 
Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hükümdür. 

ATA Karnesi 


Gümrük anlaşmaları kapsamında eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki belgesidir 

ATR Dolaşım Belgesi 


Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan/sayılan yada Türkiye veya AB'de serbest dolaşım halinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanmasını sağlamak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir 

CMR Belgesi 

Karayolu taşıma belgesidir.CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslar arası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir. 

Çoklu Nakliye 
Nakliyede birden fazla taşıma türünün birlikte kullanılmasıdır 

Değer Zinciri 
İlk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünüdür. 

Entegre Lojistik 
İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin, toplam maliyetin en aza indirilmesi, koordinasyonun arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir. 

Gümrük Vezne Alındısı 
Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belgedir. 

Hava konşimentosu 
Havayolu taşıma senedidir.

IATA 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

INCOTERMS
Ticari terimlerin uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi amacıyla Uluslar arası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslar arası yorum kurallarıdır.

Kanban 

Tam zamanında üretim/dağıtım sistemlerinde ihtiyaç duyulan malzemenin, ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayacak şekilde üzerinde bilgi taşıyan karttır. 

Katma Değerli İşlemler 


Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, ambalajlama, ısı ölçme, paletleme, iade işlemleri, barkod işlemleri vb gibi işlemlerdir.Her bir işlem ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır. 

Konişmento 
Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir. 

Konsolidasyon 

Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak ve aynı konşimento altında göstererek taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanmasıdır. 

LCL 
(Less than container load) Konteynır yükünden az. 

Manifesto 
İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir 

Menşei Şahadetnamesi 
Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belgedir. 

Multimodal Nakliye 
Bkz. Çoklu nakliye 

Navlun 
İthal ve ihraç edilen malların nakliye bedelidir 

Ordino 
Malzeme nihai noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir. 

Palet 
Depolama ve sevkıyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur. 

Ro-Ro 
Araç ve konteynır taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir. 

Sevk avisi 
Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbardır. 

Sevk İrsaliyesi 

Malların nakli sırasında vergi mevzuatı bakımından kontrol edilebilmesi amacıyla, ticari emtianın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenmesi ve malla birlikte bulundurulması zorunlu olan belgedir. 

Stok 
Gelecekte oluşacak ve oluşabilecek gereksinimlere karşı depolanan veya bulundurulan malzemedir. 

Supalan 

Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan bir yöntemdir. Malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durumdur. 

Tam zamanında teslimat sistemi 
(Just in time delivery system) Gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevkıyat ve teslimatına yönelik sistemdir. 

Taşıma İrsaliyesi 
Araç sahibi tarafından nakliyesini yaptığı eşyanın ve gideceği adresin bilgilerinin bulunduğu resmi evraktır. 

Tedarik Zinciri Yönetimi


Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ham maddesinin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki üretimin ve hareketinin etkili bir biçimde planlanması uygulanması, taşınması, depolanması, ve kontrol altında tutulması hizmetidir. 

Tersine Lojistik 


(Reverse Logistics) Müşteriye yapılan teslimat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vb. malların müşterilerden orijin noktasına geri götürülmesidir. 

TEU 
(Twenty Food Equivalent) Yirmi ayak eş değeri birim. 

Toplu Taşıma İrsaliyesi 

Araç sahibi tarafından nakliyesini bir seferde yaptığı birden fazla eşya için hazırladığı ve kaydettiği taşıma irsaliyesidir. 

Uydudan Araç Takip Sistemi 

Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak takibin yapıldığı merkeze uydu bazlı sistemler üzerinden aktarılarak takip, kontrol, yönetim ve veri haberleşmesine imkan sağlayan sistemin bütünüdür. 

Varış İhbarı 
Yükün teslimat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin iletildiği belgedir. 

Yeşil Lojistik 

Çevreye en az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.
Ana Sayfa | İletişim